کد خبر: 10709 | زمان مخابره: ۱۲:۵۷:۵۷ - چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 605 بازدید | |

بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی

عنوان پایان‌نامه:

بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی

(مورد مطالعه : شرکتهای تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد)

ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی-  بازاریابی بین­ الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی کاظمی

نگارش: سید محمدرضا حسینی مقدم 

Email: mr.hoseyni2010@yahoo.com 

این پایان نامه با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به انجام رسیده است.

چکیده

امروزه کلیه شرکتها میبایستی رویکردهای کسب وکارخودرا متحول سازند تا بتوانند درعرصه رقابتی، رشدی سریعتراز رقبا داشته و ارزش بیشتری برای مشتری خلق نمایند. دراین عرصه رقابتی عواملی که میتوانند به عنوان مزیت رقابتی شرکتها عملکنند وآنها را ازهم متمایز ساز دو سبب بهبود عملکردآن ها شود، تاکید براستراتژی های بازرگانی، گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه میباشد. لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیراستراتژی های رقابتی رهبری هزینه و تمایز برعملکردشرکت های تولیدی متوسط و بزرگ با نقش واسطگرایشبهبازار و رفتارکارآفرینانه است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری دراین پژوهش شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد میباشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به ۸۹  شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند نشان می دهد که نقش واسط رفتارکارآفرینانه دررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی معنادار بوده ولی نقش واسط گرایش به بازار دررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرارنگرفتارسال نظر


آخرین خبرها