کد خبر: 9203 | زمان مخابره: ۱۱:۳۵:۵۱ - شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 761 بازدید | |

حمایت از طرح‌های صنعتی (شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

عنوان پایان‌نامه:

حمایت از طرح‌های صنعتی (شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد

رشته حقوق- حقوق خصوصی

استاد راهنما:

دکتر سعید محسنی

نگارش: سعیده ابراهیم نیا

Email: ebrahimnia.s@gmail.com

این پایان نامه با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به انجام رسیده است.

چکیده

طرح صنعتی آفرینه ای زیبا شناختی به صورت دو بعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است.برای حمایت از طرح های صنعتی وجود دو دسته شرایط ایجابی و سلبی لازم است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بررسی تطبیقی شرایط حمایت از طرح صنعتی و ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران پرداخته است. در این راستا با بررسی به عمل آمده در دو نظام مزبور برای حمایت از طرح صنعتی جدید بودن داشتن کاربرد صنعتی، عدم تلازم طرح صنعتی با عملکرد فنی محصول، عدم تعارض طرح با نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم تشابه با نمادهای ملی و دولتی ، لازمه حمایت به شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران به صراحت از شرط تمایز ظاهری محصول سخن گفته شده است.حال آنکه در نظام اتحادیه اروپا چنین شرطی مورد تصریح قرار نگرفته است. اصالت و ثبت که در حقوق ایران به عنوان شرط حمایت از طرح صنعتی یاد شده، در اتحادیه اروپا شرط حمایت نیست. شرط عدم وابستگی قطعه حاوی طرح به محصول اصلی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به عنوان شرط حمایت مورد پذیرش قرار گرفته است.در حقوق اتحادیه اروپا وایران صدور قرار تامین دلیل دستور موقت و ضمانت اجرای گمرکی برای حمایت از حقوق ناشی از طرح صنعتی پیش بینی شده است اما پیش بینی مقررات راجع به مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا با قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه واگذار شده است .در حقوق ایران نیز بحث چگونگی جبران خسارت در نظام خمایتی ویژه طرح های صنعتی مورد پیش بینی واقع نگردیده است. نقض حقوق ناشی از طرح صنعتی در حقوق ایران با ضمانت اجرای کیفری مواجه است در حالیکه مقررات اتحادیه اروپا تصمیم گیری در این خصوص را به قوانین ملی کشورهای عضو محول نموده است.ارسال نظر


آخرین خبرها